Файлов формат на списъка за четене във Vivaldi

This post is also available in: English Français Deutsch Српски 简体中文

Продукти: настолен Vivaldi.

Списъкът за четене във Vivaldi може да бъде внесен и изнесен от/във файл със стойности, разделени със запетая (.csv). Структурата на данните представлява таблица, съвместима с файловия формат .csv на Instapaper.

Може да внесете вашия списък за четене през  меню на Vivaldi > Файл > Внеси от приложение или файл и да го изнесете през  меню на Vivaldi > Файл > Изнеси > Изнеси списъка за четене.

Файлът трябва да отговаря на заявката за обсъждане RFC-4180 и да притежава файлово разширение .csv. Моля, обърнете внимание на специалните изисквания в заявката за обсъждане RFC-4180 към табличните полета, съдържащи някой от следните знаци: запетая (,), двойна кавичка ("), и прекъсвания на реда (връщания на каретката и преноси на нов ред).

Първият ред от файла трябва да съдържа точно следната декларация в заглавката на таблицата:

URL,Title,Selection,Folder,Timestamp

Всеки запис в списъка за четене се определя като ред от таблица, следвайки горната схема. Всеки ред се отделя със знака връщане на каретката и пренос на нов ред. В края на документа е даден пълен пример.

Колоните Адрес и Заглавие съдържат адреса и заглавието на записа от списъка за четене. Адресът трябва да е уникален и да е действителен абсолютен адрес. При дублирани стойности на адреса, Vivaldi ще задържи последно използвания адрес.

Колоната Избиране не се използва във Vivaldi.

Колоната Папка. Vivaldi поддържа само две стойности за колона Папка: Нечетено за всички нечетени записи и Архив за всички прочетени записи. При внасяне неразпознати или празни имена на папки се третират като Архив.

Колоната Времево клеймо е клеймо от преносимия интерфейс на ОС (POSIX), свързано със записа в списъка за четене. Например датата на добавянето му в списъка или състоянието му на последна промяна. Vivaldi използва часа на последна промяна на записа в списъка за четене.

Примерен файл:

URL,Title,Selection,Folder,Timestamp
https://example.com/,Example,,Unread,1708327800
https://example.net/,"Escaped, ""Title""",,Archive,1708327800