Файлов формат на записките във Vivaldi

This post is also available in: English 日本語 Français Español Deutsch Српски 简体中文

Продукти: настолен Vivaldi.

Записките във Vivaldi и структурите на директориите могат да бъдат внесени и изнесени от/във файлове Markdown+Front Matter (с файлово разширение .md). Vivaldi може да внася и файлове в обикновен текст (с файлово разширение .txt).

Може да внесете записки чрез меню Файл > Внеси и да ги изнесете чрез меню Файл > Изнеси.

Записките се изнасят с рекурсивно поддържана структура на папките със записки във вашата файлова система. При внасяне на записки избраната директория със записки се внася рекурсивно, т.е. поддържайки структурата на папките като папки със записки.

При внасяне всички файлове се възприемат като форматирани с Markdown, независимо от файловото им разширение. Неразпознатите файлови разширения се пренебрегват при внасяне. Прикачванията към записки не могат да бъдат внасяни или изнасяни. (Надяваме се да включим това в бъдеща версия.)

Vivaldi пази метаданните на записката — в т.ч. заглавието на записката, свързания адрес, датата и часа на създаване и промяна — като преамбюл на Front Matter.

При внасяне всички метаданни и целият преамбюл на Front Matter не са задължителни. За заглавие ще бъде използвано името на файла, ако няма заглавие, посочено в метаданните.

Преамбюлът на Front Matter се състои от три тирета в първия ред на файла, последван от прекъсване на реда. След тиретата следват метаданните, изброени като двойки ключ-стойност, разделени с двоеточие, които са разделени с прекъсвания на реда. Преамбюлът завършва с нова последователност от три тирета, последвана от прекъсване на реда. Неразпознатите ключове в преамбюла на Front Matter се игнорират.

Датите на метаданните трябва да са във формат за дата и час ISO 8601. Други формати могат да доведат до неочаквани резултати.

Примерен файл с пълен набор от разпознати ключове на метаданни:

---
title: Example Title
url: https://example.com/
date: 2024-02-19T07:30Z
lastmod: 2024-02-21T15:09:58Z
---

I'm a *bold* Markdown note!

* List item