Ръчно настройване на хранилища с Vivaldi Linux

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Nederlands Српски Português

След като изтеглите пакет за Linux и го инсталирате, нашите хранилища с обновявания за Linux би трябвало да се конфигурират автоматично, за да получавате обновявания. Въпреки това, ако желаете, може първо предварително да конфигурирате хранилищата и да инсталирате Vivaldi от тях. Следва кратко ръководство.

Изберете вашата дистрибуция на Linux (по-долу). Пуснете „Терминал“ и въведете командите (една по една), въвеждайки при необходимост паролата си за администратор.


APT (Debian, Ubuntu, Mint…)

Внасяне на публичния ключ (за да се позволи проверка на хранилището на APT) – щракнете трикратно, за да изберете целия ред.

wget -qO- https://repo.vivaldi.com/archive/linux_signing_key.pub | gpg --dearmor | sudo dd of=/usr/share/keyrings/vivaldi-browser.gpg

Добавяне на хранилището –щракнете трикратно, за да изберете целия ред

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/vivaldi-browser.gpg arch=$(dpkg --print-architecture)] https://repo.vivaldi.com/archive/deb/ stable main" | sudo dd of=/etc/apt/sources.list.d/vivaldi-archive.list

Инсталиране на Vivaldi

sudo apt update && sudo apt install vivaldi-stable

DNF (Fedora)

Добавяне на хранилището –щракнете трикратно, за да изберете целия ред

sudo dnf config-manager --add-repo https://repo.vivaldi.com/archive/vivaldi-fedora.repo

Инсталиране на Vivaldi

sudo dnf install vivaldi-stable

ZYpp (OpenSUSE)

Добавяне на хранилището

sudo zypper ar https://repo.vivaldi.com/archive/vivaldi-suse.repo

Инсталиране на Vivaldi

sudo zypper in vivaldi-stable

Was this page helpful?