Обединяване на раздели в купове с раздели

This post is also available in: English 日本語 Русский Français Español Deutsch Nederlands Српски Українська Português 简体中文

Куповете с раздели позволяват да обедините раздели в браузъра, за да избегнете объркване и да внесете ред, когато имате няколко отворени раздела. Освен от лентата с раздели, разделите могат да се управляват и от панел Прозорец, като в повечето случаи се прилагат същите инструкции.

Създаване на нов куп с раздели

Вариант 1

 1. Щракнете и започнете да влачите един раздел върху друг или върху съществуващ куп с раздели;
 2. Когато вторият раздел изсивее, отпуснете бутона на мишката.

Може да регулирате Задръжка в пускането в Настройки > Раздели > Възможности на разделите > Настройки на куповете. Направете я по-дълга, ако случайно създавате купове, когато влачите раздели от едно място в лентата с раздели на друго.

В случай че скупчването не работи с влачене и пускане, уверете се, че скупчването чрез влачене и пускане е разрешено в Настройки >> Раздели > Възможности на разделите > Настройки на куповете > Позволи скупчване с влачене и пускане

Вариант 2

 1. Изберете множество раздели, като задържите натиснат Shift или Ctrl/;
 2. Щракнете с десен върху един от избраните раздели.
 3. Изберете Скупчи # избрани раздела“.

Или след като изберете разделите за купа с раздели:

Вариант 3

За да обедините всички раздели от един и същ домейн в купове с раздели:

 1. Щракнете с десен върху един от разделите, които искате да обедините;
 2. Изберете Скупчи # по домакин (website.com)“.

Настройката се появява в менюто само когато е отворен повече от един раздел от същия домейн.

Вариант 4

Вариант 3 е полезен, ако искате да скупчите раздели само от един домейн. За да обхванете всички раздели и да ги обедините по домейн:

 1. Щракнете с десен върху раздел;
 2. Изберете Скупчи по домакини“.

Вариант 5

Възможно е автоматично да създадете нов куп с раздели с показания раздел и всеки нов раздел, който отваряте от препратка в него. За да разрешите тази възможност:

 1. Преминете към Настройки > Раздели > Място при създаване;
 2. Разрешете в куп със свързания.

В случай че създаването на купове с раздели не работи, уверете се че скупчването на раздели не е изключено в Настройки > Раздели > Възможности на разделите > Скупчване на разделите.


Добавяне на раздели към куп с раздели

За да добавите ръчно раздел към съществуващ куп използвайте вариант 1 или 2, описани по-горе.

За да добавите автоматично новите раздели, които отваряте от препратка, към същия куп с раздели:

 1. Преминете към Настройки > Раздели > Възможности на разделите > Настройки на куповете;
 2. Разрешете Отваряй в същия куп.

Премахване на раздели към куп с раздели

Вариант 1

При разрешено двуредно скупчване на разделите:

 1. Щракнете с десен върху раздел във втория ред;
 2. Изберете Извади от купа от контекстното меню.

Вариант 2

При свито скупчване на разделите:

 1. Отворете раздела, който искате да премахнете от купа;
 2. Щракнете с десен върху купа с раздели;
 3. Изберете Извади от купа.

Вариант 3

При разрешени изскачащи изгледи на разделите:

 1. Посочете купа с раздели;
 2. Щракнете с десен върху изгледа на  раздела, който искате да премахнете от купа;
 3. Изберете Извади от купа.

Вариант 4

Влачете раздела от купа с раздели към лентата с раздели:

 • При двуредни купове с раздели първо започнете да влачите раздела надолу (настрани при отвесна лента с раздели) и след това го преместете на основния ред.
 • При свити купове с раздели, посочете горния ръб на раздела и го влачете, за да го премахнете от купа (вижте клипа по-долу).
 • При разрешени изскачащи изгледи първо посочете купа с раздели, за да се появят изгледите, след което влачете изгледа от купа към лентата с раздели.

Разединяване на куп с раздели

За да разделите разделите:

 • Щракнете с десен върху купа с раздели и изберете Раздели разделите.
 • Докато е отворен един от разделите в купа с раздели, отворете Бързи команди и напишете Раздели разделите.
 • Създайте бърз клавиш или жест с мишка за действието.

Показване на купа с раздели

Във Vivaldi куповете с раздели могат да са на същия ред като другите раздели или да се показват на втори ред.

Свити купове с раздели

Всички раздели са на един и същ ред. Купът с раздели, независимо от броя на разделите в него, ще заеме същото място като другите раздели.

За да превключвате разделите, щракнете върху малкия знак с раздел над купа или посочете над купа и щракнете върху изгледа на раздела, който искате да отворите. В случай че не виждате изгледи, проверете Настройки >> Раздели > Начин на показване > Настройки на разделите, за да се уверите, че изскачащите изгледи са разрешени.

Двуредни купове с раздели

Разделите в куп се показват на втори ред и може да използвате възможностите на разделите (т.е. замразяване, клониране, заглушаване и др.) по същия начин, по който ги използвате при обикновените, необединени раздели.

Вторият ред се показва само когато един от скупчените раздели е показаният раздел. За да показвате винаги втория ред, щракнете върху бутона с катинар в крайния десен ъгъл на лентата с раздели (отдолу при отвесна лента с раздели), за да го заключите.

Разгънати купове с раздели

Всички раздели са на един и същ ред. Когато купът е свит, той заема почти същата ширина като обикновен раздел. Когато купът е разгънат, разделите на купа делят наличното място в лентата с раздели с всички останали раздели.

Купът се разгъва автоматично, когато преглеждате даден раздел от него, и се сгъва, когато преглеждате други раздели. За да запазите купа отворен, щракнете върху бутона Разгъни/смали купа или щракнете двукратно върху сгънатия куп. Не използвайте втората настройка, в случай че сте разрешили затваряне на разделите с 2-кратно щракване.

Купът с раздели е ограден с рамка, която помага визуално да различите разделите в него.


Преименуване на купове с раздели

Вариант 1

 1. Щракнете двукратно върху купа с раздели;
 2. Дайте название на купа с раздели;
 3. Натиснете Enter или се фокусирате на друго място в браузъра.

В случай че Затваряй с 2‑кратно щракване е разрешено в Настройки > Раздели > Обработване на разделите или Намалявай показания раздел е разрешено в Настройки > Раздели > Възможности на разделите > Обхождане на разделите, няма да бъде възможно да започнете преименуването на купа с раздели чрез 2‑кратно щракване.

Вариант 2

 1. Щракнете с десен върху купа с раздели;
 2. Изберете Преименувай купа от контекстното меню;
 3. Дайте название на купа с раздели;
 4. Натиснете Enter или се фокусирате на друго място в браузъра, за да запишете новото название.

Закачане на купове с раздели

Закачането на куп с раздели предотвратява случайното затваряне на купа или на някой от разделите в него. Закаченият куп ще бъде поставен в началото на лентата с раздели отляво или отгоре, според мястото на лентата с раздели.

За да закачите куп с раздели:

 1. Щракнете с десен върху купа в лентата с раздели (или в панел Прозорец).
 2. Изберете Закачи купа.
  Закаченият куп с раздели ще получи фавикона на последно посетения раздел.

За да откачите куп с раздели:

 1. Щракнете с десен върху купа в лентата с раздели (или в панел Прозорец).
 2. Изберете Откачи купа.

Или напишете „Закачи купа“ или „Откачи купа“ в Бързи команди или създайте бърз клавиш или за действието.


Допълнителни възможности на купа с раздели

Когато щракнете с десен върху куп с раздели, се появяват някои полезни настройки. Освен разгледаните по-горе, може също така да:

 • Отметнете всички раздели в купа. Новите отметки ще бъдат обединени в собствена подпапка в Отметки.
 • Копирате всички препратки, което позволява да създадете списък с препратки, който да споделите с други хора или да запишете някъде в документ.
 • Запишете купа като отделна сесия.
 • Поделите всички раздели в купа за изглед един до друг.
 • Презаредите всички раздели с едно действие наведнъж.
 • Замразите купа, за да спестите ресурси на браузъра.
 • Преместите купа наляво или надясно в лентата с раздели, в нов прозорец или в друго пространство.